Általános szerződési felételek

Frissítve: 2019. május 5.

Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató weblapján (mesterin.hu) és aloldalain létrejött jogviszonyokra terjed ki. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és külön kérésre letölthető.

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum hatálya a szolgáltató weblapján (mesterin.hu) és aloldalain létrejött jogviszonyokra terjed ki. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és kérésre letölthető. Magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

A szolgáltató adatai:

Cégnév: Kovács Róbert EV
Székhely címe: 8000. Székesfehérvár, Rába utca 13/a
Cégjegyzékszám: –
Nyilvántartást vezető cégbíróság: –
Statisztikai számjel: –
Adószám: –
Bankszámlaszám: –

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon: +36 30 55 15 992
e-mail: info@mesterin.hu
Facebook: Mesterin

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogrendszere az irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezési vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

A termék/szolgáltatás lényeges tulajdonságai

A szolgáltatás lényeges tulajdonságait megtekintheti a felhasználó a szolgáltatást bemutató oldalon. A szolgáltató oktatóvideókat, tananyagokat oszt meg a vásárlóval, melyek segítenek a Python programozás, mesterséges intelligencia és gépi tanulás elsajátításában..

A szerződés tárgya, a szerződés létrejötte

Jelen szerződésben a vásárló megbízza a photoshopfelho.hu üzemeltetőjét, a Green Games kft. képviselőjét, továbbíakban szolgáltatót, hogy a szolgáltatása keretein belül tananyagokat juttasson el számára. A szerződés megkötésekor, amely létrejön a megrendelés után, a szolgáltatás kifizetésekor, a szolgáltató megadja a hozzáférést az oktatósorozathoz. E-mail formájában, linken keresztül elérhetővé válik a tananyag, illetve a számlát is elektronikus formában kapja meg a vásárló.

Fizetési módok

Kártyás fizetési mód
Előre utalással

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a mesterin.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A vásárló, a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint, összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget, mely kötelezettsége, jelen szerződés megkötésekor érvénybe lép.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Elállási jog

A fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja, abban az esetben, amennyiben még nem fért hozzá az adathalmazhoz. Amennyiben megkapta a hozzáférő linket, azzal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi címre: Kovács Róbert EV., 8000. Székesfehérvár, Rába utca 13/a vagy info@mesterin.hu.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát. (Figyelembe véve az alábbi pontot: Elállási jog. A fogyasztó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja, abban az esetben, amennyiben még nem fért hozzá az adathalmazhoz. Amennyiben megkapta a hozzáférő linket, azzal egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a beleegyezéssel elveszti felmondási jogát.)

Elállási nyilatkozat minta tartalmi elemei

Címzett adatai:
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételének tekintetében:
A szerződéskötés időpontja:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:
A panaszok kezelése

Természetesen elsődleges feladatunknak érezzük, hogy minden vásárlónk teljes mértékben elégedett legyen cégünkkel. Ennek ellenére előfordulhat, hogy panasszal szeretne élni. Ezt megteheti fenti elérhetőségeinken. Megvizsgáljuk és orvosoljuk azt, amennyiben indokolt. Írásbeli panaszát 30 napon belül megválaszoljuk. A válasz másolati példányát megőrizzük.

Panaszával fordulhat még:

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-1700